UpdateTime 2021-09-12

处理的方式及其简单,就是图像中有模式固定但是位置不固定的水印,而且背景颜色单一,这样就可以使用如下代码去之; 代码如下,其中: template 是图像中水印位置的截图 rectangle 中的参数 (255, 255, 255) 是背景颜色,此处是白色 # coding=utf-8 import os import glob import cv2 import numpy as np dirname = os.path.dirname(__file__) os.chdir(dirname) de